Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Ako prebieha homeopatická liečba?

základné informácie pre klientov.

Pre tých, ktorí nevedia o homeopatii nič alebo len málo, odporúčame najprv prečítať článok „Čo je homeopatia?“

Systematická homeopatická liečba prebieha v cykloch. Jeden cyklus homeopatickej liečby pozostáva z konzultácie, analýzy prípadu homeopatom a odporučenia vhodného homeopatického lieku (tiež spôsobu podávania a dávkovania) a samotné užívanie homeopatického lieku klientom.

Tieto cykly sa (v ideálnom prípade) vo vhodných časových intervaloch opakujú, až kým klientov zdravotný stav nedosiahne žiadúcu/uspokojivú úroveň.

Cyklus homeopatickej liečby

Konzultácia (prebratie prípadu)

Vzhľadom na charakter homeopatického systému liečby sa najviac času venuje zisťovaniu všetkých symptómov a stavov, ktoré sa u klienta vyskytujú alebo sa v minulosti vyskytovali. Táto fáza (v homeopatii nazývaná „prebratie prípadu“) je absolútne kľúčová, keďže tieto a len tieto informácie sú použité pri hľadaní vhodného homeopatického lieku (pre podrobnejšie informácie o tom, aké kritériá vhodnosti sa používajú, odporúčame prečítať článok „Čo je homeopatia?“). Bez úplných a podrobných informácií o zdravotnom stave klienta nie je racionálnymi metódami možné odôvodniť vhodnosť určitého lieku, preto je maximálna spolupráca klienta v tomto bode veľmi dôležitá.

Prvé prebratie chronického (dlhotrvajúceho) prípadu trvá u nás zvyčajne okolo 2 hodín, u detí s nekomplikovanou históriou okolo hodiny až hodinu a pol, u klientov s vážnymi a dlhodobými zdravotnými problémami alebo komplikovanou zdravotnou históriou až do 5 hodín. (Kontrolné konzultácie trvajú typicky 10 až 60 minút, priemerne 30 minút.) Pre rezerváciu času na homeopatickú konzultáciu je preto potrebné stručne uviesť, o aké zdravotné problémy sa jedná, aby bolo možné pre klienta vyčleniť potrebný časový úsek na úplné prebratie prípadu.

Pokiaľ existujú osoby, ktoré dokážu o klientovom zdravotnom stave poskytnúť ďalšie informácie (obzvlášť ak sa jedná napr. o psychické problémy, kde zo strany klienta existuje riziko deformovaného vnímania reality), prípadne iný pohľad na vec, je vhodné ich na prvú konzultáciu priviesť so sebou.

V systéme homeopatie sú dôležité objektívne symptómy (pozorovateľné zvonku nezávislým pozorovateľom) aj subjektívne symptómy (pozorované spravidla len samotným klientom), preto je vhodné absolvovať (najmä) prvú konzultáciu osobne. Kontrolné konzultácie alebo konzultácie akútnych prípadov (napr. chrípka) je zvyčajne možné úspešne zvládnuť telefonicky alebo obdobným spôsobom (Skype, chat atď.).

Aké informácie sú potrebné pri homeopatickej konzultácii?

Detaily, aké sú potrebné pri homeopatickej konzultácii, sa bežne od pacientov nepožadujú, pretože pre modernú medicínu nemajú žiadne použitie a vyžaduje sa zväčša len minimálna spolupráca. Klienti, ktorí sa chcú liečiť homeopaticky, musia naopak zaujať veľmi aktívny prístup a usilovne a cieľavedome s homeopatom spolupracovať. Zatiaľ čo v modernej medicíne je klient spravidla postavený do úlohy „predmetu“, na ktorom sa vykonávajú rôzne vyšetrenia a aplikujú rôzne medicinálne substancie, v homeopatii je zodpovedný prístup klienta pre dosiahnutie úspechu kľúčový. Z tohto dôvodu nie je pre určité typy klientov homeopatia vhodnou liečebnou alternatívou – podrobnejšie čítajte tu.

Pri preberaní prípadu je dôležité uviesť všetky odchýlky od prirodzeného stavu, ktoré sa u klienta vyskytujú a to aj také, ktorým klient nepripisuje zvláštnu váhu a nijako špeciálne ho neobťažujú.

Ilustračným príkladom môže byť pocit slabosti v bruchu ráno po prebudení, ktorý zmizne po niekoľkých minútach. Ide o symptóm, ktorý nie je špeciálne zaťažujúci, keďže má krátke trvanie a nespôsobuje klientovi veľké nepohodlie, no pre homeopatické predpisovanie je dôležitý, keďže je charakteristický pre určité skupiny liekov.

Klienti si takéto maličkosti popri hlavných príznakoch často neuvedomujú a spravidla nie sú zvyknutí pozorovať sa takýmto spôsobom, preto je vhodné sa pred absolvovaním prvej homeopatickej konzultácie nad nimi špeciálne zamyslieť, venovať sebapozorovaniu určitý čas a zistenia si zapisovať. Ako už bolo povedané, sledujú sa všetky odchýlky na všetkých pozorovateľných úrovniach – fyzické symptómy (napr. bolesť hlavy), emocionálne symptómy (napr. zmeny nálad, urážlivosť, hnevlivosť apod.), mentálne symptómy (napr. slabá pamäť, vynechávanie písmen pri písaní apod.) a symptómy týkajúce sa celkového vnímania/prežívania (napr. zahmlené vedomie, rôzne strachy, predstavy a obavy, traumatické zážitky apod.)

Dôležitá je čo najväčšia pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií. Homeopat pracuje s informáciami, ktoré mu poskytnete; ak mu ale nejaké informácie zatajíte (lebo je Vám napríklad nepríjemné o niečom hovoriť), znižujete si tým pravdepodobnosť, že vám bude odporučený ten najvhodnejší liek a tým aj podkopávate svoju šancu na uzdravenie.

Ako uvádzať symptómy

V homeopatickom systéme nás zaujíma symptóm čo najpodrobnejšie definovaný.

Klient napríklad povie: „Zvykne ma bolieť hlava.“

Takýto symptóm je pre homeopatické predpisovanie úplne nepoužiteľný; asi všetky medicinálne substancie totiž spôsobujú NEJAKÚ bolesť hlavy, preto takto definovaný symptóm nie je možné použiť na zúženie výberu liekov, ktoré v danom čase prichádzajú do úvahy.

Pri fyzických symptómoch je vhodné dozvedieť sa čo najviac z nasledujúceho (minimálne prvé dva body):

  1. MIESTO – teda presné vymedzenie miesta, kde sa problém vyskytuje – napr. „ľavá spánková časť hlavy“.

  2. POCIT – čo najpresnejší pocit v danom mieste – napr. „stredne silná tlaková bolesť, tlak pôsobí zvnútra hlavy dovon“. Na popis pocitu môžete použiť akékoľvek slová, ktoré čo najpresnejšie vystihujú pocit napr. „je to ako keby som mal v hlave skrutku, ktorá tlačí na spánkovú časť a postupne sa vysúva dovon.“

  3. ČO STAV ZLEPŠUJE/ZHORŠUJE – napr. „bolí ma to menej, keď ležím na ľavej strane hlavy alebo si silno zatiahnem šatku okolo hlavy; zle mi robí teplo a keď musím rozprávať.“

  4. INÉ NESÚVISIACE PRÍZNAKY, ktoré sa vyskytujú SÚČASNE, PRED alebo PO – napr. „keď ma takto bolí hlava, zvyčajne mávam veľkú chuť na pomaranče“.

  5. ČAS a okolnosti vzniku symptómu, pokiaľ sú známe.

Príznaky je vhodné opisovať spôsobom, ktorý je pre klienta prirodzený, netreba sa usilovať o nejaké technické popisy, či používanie odborných termínov. Ak nepoznáte presný názov miesta, kde sa problém vyskytuje, pri konzultácii naň môžete jednoducho ukázať prstom.

Žiadne príznaky nepokladajte za samozrejmé. Mnohí klienti sa domnievajú, že určité príznaky sa v konkrétnej podobe vyskytujú u väčšiny ľudí, preto ich pokladajú za normálne a nespomenú ich (napr. „Keď som hladný, zvykne sa mi točiť hlava, ale to má každý, nie?“)

Čo očakávať po prvom užití lieku?

Neexistuje žiadna typická reakcia na liek, tá je individuálna u každé klienta. Rozsah reakcií môže byť od „necítim žiadnu zmenu“ až po dramatické zmeny. Väčšinou sú zmeny plynulé a postupné; vývoj prípadu je vhodné pravidelne vyhodnocovať na kontrolných konzultáciách, ktoré by sa mali uskutočňovať v priemere každý mesiac až dva.

Klientov, ktorí doposiaľ nemali skúsenosť s homeopatickou liečbou, je potrebné upozorniť, že najmä po prvom užití homeopatického lieku sa môže vyskytnúť tzv. homeopatické zhoršenie t.j. dočasné zhoršenie symptómov, ktoré je spravidla nasledované zlepšením (detaily sa môžete dočítať tu). Homeopatické zhoršenie je vo všeobecnosti indikáciou, že liek je dostatočne presne vybraný a je možné očakávať pozitívnu reakciu.

Čo by ste mali vedieť o homeopatickom zhoršení?

  • Dĺžka trvania homeopatického zhoršenia môže bežne siahať v chronických prípadoch od niekoľkých minút po niekoľko týždňov, avšak zvyčajne len pár dní. Pri bežných akútnych prípadoch je to zvyčajne len niekoľko minút alebo ho klient vôbec nepocíti.

  • Napriek tomu, že homeopatické zhoršenie je zvyčajne indikáciou dobre vybraného lieku, snažíme sa jeho trvanie a intenzitu znížiť na minimum prispôsobením dávkovania lieku individuálnej citlivosti klienta.

  • Homeopatické zhoršenie NIE JE „povinnou“ fázou, teda pokiaľ ho nespozorujete, neznamená to, že vybraný liek nie je správny. (Po technickej stránke je zhoršenie vždy nutné, avšak pri ideálnom dávkovaní je také malé, že je prakticky nepozorovateľné.)

  • V priebehu homeopatického zhoršenia je mimoriadne dôležité nepotláčať dočasne zhoršené symptómy alebo novovzniknuté symptómy (napr. sa objavia vyrážky) žiadnymi medicinálnymi substanciami, v opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu/rozvráteniu prebiehajúceho liečebného procesu.

Pri homeopatickej liečbe nie je možné dostatočne zdôrazniť dôležitosť podávania JEDINEJ medicinálnej substancie v jednom čase. Mnohí klienti, najmä pri akútnych stavoch, zvyknú v dobrej viere „vylepšovať“ liečebný účinok rôznymi masťami, kvapkami, cukríkmi, čajíkmi, bylinkami, liečivými obkladmi a ďalšími postupmi; iní do seba pchajú cesnak, cibuľu, škoricu s medom a kadečo iné. Týmto praktikám je potrebné sa vyhnúť – nie azda preto, že by nefungovali, ale práve preto, že svojim účinkom narušujú reakciu na podanie homeopatického lieku a v konečnom dôsledku liečebný proces spomaľujú alebo ho celkom zastavia.

Peter Bezemek, 1.8.2011